2013 Camp Songs

Set 1NotesLyricsVideo
1.Pa PaeClickLao
English
Ake Toom
Kong
2. Pa Ma Lum Kwan
(Tten Sae Dance)
Click Lao
English
Ake Toom
Kong
3. Ouay Pon Tton Hup Click Lao
English
Ake Toom
Kong 1 2 3
4. Sang Arune Click Lao
English
Ake Toom
Kong
5. Bonus 1: Soy Som Ttem/Payng Sa
Payne Wai (Nangkeo Dance)
None None Ake Toom
Kong
6. Bonus 2: Kawn Gneum Click None Ake
Set 2 NotesLyricsVideos
ManolaNoneNonetoom
Kong
Huam Pao LaoClickLao
English
Ake Toom
Noke Kao KmaeClickNoneAke Toom
Lum Putai NoiClickLao
English
Click
Sai Lom YenClickLao
English
Ake
Lao KasaeClickLao
English
Ake
Set 3NotesLyricsVideos
Sahm SunNoneNoneDrum
Song SunNoneNoneDrum
Neung Sun (Sun Diao)NoneNoneDrum